Koniec strajku w LOT

Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT oraz zarządy Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych informują, że strony zawarły porozumienie w sprawie zakończenia strajku.
Najważniejsze postanowienia to:
  • Zakończenie akcji strajkowej z dniem 1 listopada 2018 r.
  • Przywrócenie do pracy pani Moniki Żelazik oraz wszystkich osób zwolnionych w związku ze strajkiem rozpoczętym 18 października br.
  • Uchylenie nagany nałożonej na pana Adama Rzeszota
  • Zobowiązanie do niedochodzenia od organizatorów, kierujących strajkiem lub uczestników strajku roszczeń pieniężnych związanych z akcją strajkową
  • Przystąpienie w najbliższym czasie do uzgodnień zmian w obowiązującym w Spółce regulaminie wynagradzania - według przyjętego harmonogramu spotkań, począwszy od 7 listopada br.
Ponadto strony zobowiązały się do zachowania spokoju społecznego przez okres co najmniej 24 miesięcy pod warunkiem przestrzegania prawa i postanowień zawartego Porozumienia.
Porozumienie obejmuje też obustronne zobowiązanie  do rozwiązywania wszelkich kwestii spornych dotyczących wzajemnych relacji stron w pierwszej kolejności na drodze polubownej.
Źródło: PLL LOT

Komentarze

Popularne posty