Policja moder­ni­zuje park śmigłowców

21 listopada Komenda Główna Policji ogło­siła postę­po­wa­nie prze­tar­gowe zwią­zane z zaku­pem trzech wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców prze­zna­czo­nych dla powyż­szej służby mun­du­ro­wej. W ostat­nich tygo­dniach to kolejny ele­ment zwią­zany z moder­ni­za­cją parku śmi­głow­ców tego użytkownika. Policja poszu­kuje dostawcy trzech fabrycz­nie nowych wie­lo­za­da­nio­wych i jed­no­sil­ni­ko­wych śmi­głow­ców, które mają zostać dostar­czone do połowy grud­nia 2018 roku. Podmioty zain­te­re­so­wane udzia­łem mają czas na skła­da­nie doku­men­ta­cji do 18 grud­nia bie­żą­cego roku. Obok ceny ele­men­tami punk­to­wa­nymi będą osiągi, wła­ści­wo­ści kon­struk­cyjne, eks­plo­ata­cyjne, a także pakiet szko­le­niowy wraz z gwa­ran­cją. Wiropłaty mają dys­po­no­wać zało­gami skła­da­ją­cymi się z jed­nego lub dwóch pilo­tów, a także posia­dać moż­li­wość trans­portu co naj­mniej trzech pasa­że­rów. Wirnik nośny ma dys­po­no­wać mini­mum trzema łopatami. Obecnie pol­ska poli­cja posiada na sta­nie szes­na­ście śmi­głow­ców róż­nych typów. Są to Bell 412HP, Bell 206 JetRager, W-3A Sokół, PZL Kania. Mil Mi-8T oraz Mi-2+. 
Czytaj całość artykułu na stronie www.zbiam.pl 
Źródło: zbiam.pl

Komentarze

Popularne posty