Airbus przynosi w 2016 roku wyniki zgodne z prognozami

Airbus opublikował sprawozdanie finansowe za 2016 rok – firma zrealizowała prognozy dla wszystkich najważniejszych wskaźników i przedstawiła perspektywy na rok 2017. „Wypełniliśmy zobowiązania podjęte rok temu i zrealizowaliśmy przyjęte prognozy oraz cele z jednym wyjątkiem – A400M – w przypadku którego musieliśmy w 2016 r. dokonać kolejnego znacznego odpisu w wysokości 2,2 mld euro. Obniżenie ryzyka dla tego programu i wzmocnienie jego realizacji będą naszymi priorytetami na 2017 rok" – powiedział Tom Enders, prezes Airbusa. „Odnotowaliśmy wskaźnik netto book-to-bill (liczby zamówień w stosunku do wielkości sprzedaży) powyżej 1 w roku, w którym zrealizowaliśmy najwyższą w naszej historii wielkość dostaw samolotów komercyjnych. Rekordowa liczba zamówień do realizacji sprzyja przeprowadzeniu planu zwiększenia zdolności produkcyjnych, a nasze wyniki z 2016 roku dowodzą, że jest to wykonalne. Z powodzeniem rozbudowaliśmy programy dla samolotów wąskokadłubowych oraz samolotu A350 przy jednoczesnym przejściu na bardziej wydajną wersję modelu A320. Wyniki Airbus Helicopters są dobre pomimo trudnych warunków rynkowych. Ponadto dalej wzmacnialiśmy i przekształcaliśmy portfel Airbus Defence and Space. Podejmujemy dodatkowe działania na rzecz podniesienia wydajności za pomocą projektu integracyjnego, zaś inwestycje w rozwiązania cyfrowe dodatkowo poprawią naszą konkurencyjność. Ogólnie rzecz biorąc postęp z ubiegłego roku daje nam pewność, że jesteśmy w stanie osiągnąć potencjalny wzrost zysków i przepływów pieniężnych." Wartość złożonych zamówień w 2016 roku wyniosła 134 mld euro (2015: 159 mld euro), zaś wartość księgi zamówień wyceniona została wg stanu na 31 grudnia 2016 r. na 1060 mld euro (wartość na koniec 2015 r.: 1006 mld euro). Wielkość netto zamówień na samoloty komercyjne wyniosła 731 maszyn (2015: 1080 samolotów), w tym 41 maszyn A350 XWB oraz 83 maszyny A330. Wskaźnik book-to-bill netto wyniósł powyżej 1, zaś wielkość portfela zamówień osiągnął rekordowy poziom 6874 samolotów komercyjnych na koniec roku. Liczba zamówień na śmigłowce netto wyniosła 353 maszyny (2015: 333 maszyny netto), z uwzględnieniem zamówień na śmigłowce H225M dla Singapuru oraz kontrakt z UK Military Flying Training System. Airbus Defence and Space odnotowało wskaźnik book-to-bill powyżej 1 przy jednoczesnym odnotowaniu silnego wzrostu liczby składanych zamówień w dziedzinie samolotów wojskowych i satelitów. Do najważniejszych zamówień należało zamówienie na 16 samolotów do akcji poszukiwawczo-ratowniczych C295EW dla Kanady oraz kontrakty utrzymania sprawności technicznej i wsparcia technicznego dla śmigłowców Eurofighter. Przychody grupy wzrosły o 3 procent do 67 mld euro (2015: 64 mld euro). Przychody w sektorze samolotów komercyjnych wzrosły o 7 procent dzięki rekordowej wielkości dostaw 688 samolotów (2015: 635 samolotów) oraz korzystnym kursom walutowym. Pomimo wzrostu wielkości dostaw do 418 maszyn (2015: 395 maszyn), przychody Airbus Helicopters spadły wskutek niekorzystnej struktury zamówień oraz niższej liczby godzin lotów komercyjnych w sektorze usług. Przychody Airbus Defence and Space spadły o 9 procent w wyniku negatywnego wpływu przekształceń portfela produktowego wynoszącego 1 mld euro, ale w stosunku rok do roku były ogólnie rzecz biorąc stabilne. Skorygowany zysk przed opodatkowaniem (EBIT) – alternatywny sposób pomiaru wyników oraz kluczowy wskaźnik określający wielkość marży w działalności podstawowej z wyłączeniem istotnych odpisów lub zysków wynikających ze zmian w wysokości rezerw związanych z realizacją różnych programów, restrukturyzacją lub wpływem zmian kursów walutowych oraz wysokością zysków/strat kapitałowych wynikających ze zbycia lub nabycia jednostek biznesowych – wyniósł 3955 mln euro (2015: 4108 mln euro). Skorygowany zysk przed opodatkowaniem w sektorze samolotów komercyjnych wzrósł do 2811 mln euro (2015: 2766 mln euro) w wyniku wysokiej liczby sprzedanych samolotów A320 oraz 21-procentowego spadku nakładów na badania i rozwój spowodowanego przede wszystkim planowanym ograniczeniem prac badawczo-rozwojowych nad modelem A350. Na skorygowany zysk przed opodatkowaniem negatywny wpływ wywarł niższy wskaźnik produkcji A350, ceny przejściowe oraz koszty związane z podniesieniem zdolności produkcyjnej. W ramach programu A320neo zrealizowano dostawy 68 samolotów dla 17 klientów. Obaj dostawcy silników są zobowiązani do realizacji dostaw zgodnie z oczekiwaniami klientów. Wyzwaniem pozostają: zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie A320neo oraz profil dostaw, który wedle oczekiwań w 2017 r. ulegną skumulowaniu. Ambitny cel podniesienia zdolności produkcyjnych został zrealizowany w przypadku modelu A350 – w 2016 roku zrealizowano dostawę 49 samolotów. W ciągu roku osiągnięto postęp w zakresie zarządzania ryzykiem oraz ograniczenia zaległych prac na linii montażu końcowego A350. Przedmiotem uwagi jest przede wszystkim wyrównanie kosztów stałych wraz z dalszym podnoszeniem zdolności produkcyjnych przy jednoczesnym utrzymywaniu się trudnej sytuacji. Odnotowano poprawę w zakresie łańcucha dostaw, choć nadal utrzymują się niektóre „wąskie gardła", firma jednak będzie realizować w 2017 roku projekt zwiększenia zdolności produkcyjnych w celu zrealizowania celu produkcyjnego w wysokości 10 samolotów miesięcznie pod koniec 2018 roku. Obecnie realizowane są loty testowe samolotu A350-1000. W Airbus Helicopters skorygowany zysk przed opodatkowaniem wyniósł 350 mln euro (2015: 427 mln euro) wskutek niekorzystnej struktury zamówień, niższej liczby godzin lotów komercyjnych w sektorze usług oraz wypadkowi H225 w Norwegii i kosztów kampanii. Jednak wynikom bazowym pomagają bieżące przekształcenia oraz wysiłki służące dostosowaniu się do wyzwań rynkowych. Skorygowany zysk przed opodatkowaniem Airbus Defence and Space wyniósł 1002 mln euro (2015: 1051 mln euro). Dobre wyniki bazowe częściowo zostały ograniczone przez efekt zmian wynikający z przekształceń w portfelu produktowym. Na wielkość wyników dodatnio wpłynęły korzystna mieszanka zawartych umów i ograniczenie ryzyka oraz korzyści płynące z działań restrukturyzacyjnych. W programie A400M wielkość dostaw wzrosła do 17 samolotów w 2016 r. (2015: 11 samolotów), z czego dwa samoloty dostarczono już w tym roku. Kryzys związany z przekładniami śmigieł został rozwiązany w drugiej połowie roku za pomocą tymczasowej poprawki, który wydłuża czas pomiędzy poszczególnymi inspekcjami. Podniesiono możliwości samolotu, który obecnie dostarczany jest w wersji posiadającej pewne możliwości taktyczne. W drugiej połowie 2016 roku wystąpiły dodatkowe wyzwania związane z realizacją ulepszeń w zakresie możliwości wojskowych i zarząd dokonał ponownej oceny przemysłowych kosztów programu, które obecnie uwzględniają szacunek ryzyka handlowego. W wyniku tych rewizji w 2016 roku dokonano całkowitego odpisu w wysokości 2,2 mld euro (w tym 1,2 mld euro w IV kwartale). Kwoty gwarancyjne zatrzymane przez klientów będzie stanowić znaczące obciążenie w 2017 i 2018 roku. Wciąż utrzymują się wyzwania związane z możliwościami kontraktu, zabezpieczeniem terminowej realizacji wystarczającej liczby zamówień eksportowych, ograniczeniem kosztów i ryzyka handlowego – a efekty tych trudności mogą być znaczące. Zważywszy na rozmiar skumulowanej straty poniesionej w programie A400M, Rada Nadzorcza upoważniła zarząd do podjęcia rozmów z klientami nad możliwościami ograniczenia pozostałego ryzyka. Źródło: Airbus

Komentarze

Popularne posty